un espazo para o estudo da conduta dramática / da pedagoxía teatral

teatro e educación, expresión dramática, expresión teatral, conduta dramática, xogo dramático, xogo de roles, pedagoxía teatral, pedagoxía do teatro..., puro teatro


viernes, 30 de abril de 2010

facer teatro na escola

Este foi un dos primeiros libros sobre educación teatral que se publicou en Galicia, obra de Antón Lamapereira, Xoán Couto e Manuel F. Vieites, naquela altura integrantes do grupo de teatro Kalandraka, unha das primeiras compañías de teatro infantil do país, promotoras con Caixanova da Campaña de Teatro Escolar, que decorre en Vigo entre 1988 e 1992. Fóra de catálogo.

A actual editorial Kalandraka nace en realidade deste grupo, logo de que Xoán Couto e Manuela Rodríguez, integrantes da compañía, decidisen utilizar a denominación para unha nova empresa. O nome vén de Sada, onde os rapaces adoitaban andar ás "calandracas", o que Eduardo Blanco Amor denominaba "biosbardos".

pedagoxía teatral (I)

A pedagoxía teatral como disciplina e como especialidade de estudos.
Apenas un bosquexo

MF Vieites

Este traballo vaise publicar na Revista Galega de Teatro, no próximo número. Para poder ter acceso ao artigo completo, visite a páxina web desta publicación no seu número 63.

No presente artigo queremos mostrar liñas básicas de traballo na constitución dunha Pedagoxía Teatral entendida como área de coñecemento que se ocuparía do estudo sistemático da educación teatral nunha perspectiva xeral, e considerar igualmente a posibilidade de conformar unha titulación específica para enfrontar a necesaria formación de especialistas no campo da educación e da animación teatral. Reflexións motivadas por normativas recentes, derivadas da adecuación das ensinanzas artísticas superiores ao Espazo Europeo da Educación Superior.

Semella que, finalmente, e de forma totalmente inesperada e polo mesmo especialmente gratificante, o Real Decreto que vai regular a estrutura e contidos mínimos dos estudos superiores de Arte Dramática vai incluír no currículo común a todas as especialidades un bloque de contidos coa denominación de Pedagoxía, do que se terán que derivar algunhas disciplinas académicas...
(...)
Con todo, malia as perspectivas escasas con que conta a educación teatral neste país pero contando con ese feito incontestable que supón o recoñecemento da dimensión disciplinar da Pedagoxía teatral, paga a pena dedicarlle unhas liñas a unha cuestión relevante, para tratar de establecer posicións, aclarar algúns conceptos e, sobre todo, evitar converter a Pedagoxía teatral en calquera outra cousa alén do que realmente debe ser, o que esa denominación nos propón, nin máis pero tampouco nin menos. Exemplos recentes mostran o uso espurio e deturpador que se pode dar aos estudos en Pedagoxía teatral, con tantas complicidades.
O sintagma “pedagoxía teatral” tense utilizado de maneiras moi diferentes, non sempre atentas, na nosa opinión, ao campo fundamental que invoca, que non é outro que o das ciencias da educación. Quizais por iso deberiamos ir ao substantivo, “pedagoxía”, partir de todo o que ese primeiro vocábulo connota e denota, para despois considerar o adxectivo, “teatral”, e orientar finalmente o proceso. Ricardo Nassif (1975: 3, 36, 39), na súa magnífica Pedagogía General, comentaba que “una cosa es la pedagogía y otra la educación; una cosa es el objeto y otra, la ciencia que de él se ocupa”. Para o profesor arxentino, a Pedagoxía viría ser a ciencia que se ocupa do estudo da educación como unha actividade sistemática e propoñía que “si la educación es una actividad intencional, la pedagogía debe preocuparse por regularla, dirigirla o conducirla; pero como, al mismo tiempo, se ofrece como un hecho real o como un dato, tendrá que describirla, explicarla o comprenderla.” Finalmente concluía que a pedagoxía se debe entender como a “teoría y práctica científica de la educación”.
Partindo das propostas de Nassif e doutros autores e autoras que se moven no mesmo paradigma, a Pedagoxía teatral sería aquela ciencia, e disciplina, que se ocupa do estudo sistemático da educación teatral coa finalidade de describir e explicar o que é esa educación, así como definir as súas modalidades e ámbitos. Non se ocuparía, sen embargo, da acción educativa nunha perspectiva procedimental, en tanto esas dimensións, a práctica, a metodolóxica ou a tecnolóxica, serían máis propias da Didáctica e, en boa lóxica, das didacticas a construír para cada unha das grandes áreas de coñecemento na educación teatral. Nesa dirección, a nosa proposta en torno ao que poida ser a Pedagoxía teatral estaría na liña do que tamén se define como Teoría xeral da educación teatral. Pero ademais dunha ciencia, tamén entendemos que o sintagma pode designar un marco disciplinar que acolle outras disciplinas ás que a Pedagoxía teatral ofrece o seu potencial teórico, arredor do que constrúen o seu propio discurso....

jueves, 29 de abril de 2010

la conducta impecable

En el desarrollo de su impostura Carlos Castaneda tomó muchas cosas prestadas, com lo hace Alejandro Jodorowski, años después por la misma senda, aunque el autor de El topo, ya en aquel tiempo sabía lo que se traía entre manos. Su camino lo sigue esa película de culto denominada Blueberry, con guión de Moebius, que nos lleva al interior del desierto y de nuestro propio desierto, habitado por quién sabe qué. Cada uno es habitado por lo que come...
De todas formas Carlos pone en boca de Don Juan ideas precisas y preciosas. Una de ellas es la idea de una conduta impecable: la humildad del guerrero no es la humildad del mendigo. El actor es impecable, como lo es el pedagogo, o debe serlo si quiere llegar a ser aquello que anhela. ¿Qué anhela?

El nagual sólo es acción, en efecto.

Congreso Internacional de Pedagoxía Teatral

En efecto, entre os días 15 e 18 de setembro, a ESAD de Galicia, co patrocinio de Xacobeo 2010 organiza un congreso sobre a educación teatral. Máis información na web da ESAD.

De la dramalogía (I)


Hemos elegido la conocida canción interpretada por la artista cubana La Lupe para plantear el tema central de este trabajo, que no es otro que analizar los procesos de expresión, creación, comunicación y recepción del ser humano para determinar aquello que pueda ser eso que denominaremos conducta dramática, y que habremos igualmente de definir, diciendo desde ya que se trata de una conducta que está en la base de eso que denominamos teatro, que en cualquier caso siempre es conducta fingida, re-presentada, y en consecuencia ficción. Esa es la primera gran diferencia que ya podemos establecer entre la expresión dramática, que se sitúa en la esfera de la vida, y la expresión teatral que se sitúa en la esfera del arte.

Nos proponemos determinar entonces el qué del teatro, es decir, volver sobre aquella cuestión fundamental planteada por Ortega en su día y determinar lo que sea o no sea aquello que Ortega definía como idea del teatro, considerando los procesos implícitos en la misma. Pero sin olvidar lo que está en la base del teatro, aquellas conductas que en el emisor y en receptor permiten que el teatro sea. Comenzaba Peter Brook su libro más leído con una afirmación que ha dado la vuelta al mundo y se ha hecho célebre entre las gentes del teatro. Es aquella en la que dice: “puedo tomar un espacio…”. Una persona pasa y la otra la mira, y ello es todo lo que se precisa para que sea el teatro. Pero no siempre, porque esa persona que mira puede ser modelo de alta costura y quien mira un fotógrafo de revista, y el acto un espectáculo, que en sí nada tiene de teatro, aunque pueda haber algo de teatral, en función de los elementos de significación con que se “monta” el desfile.  

Aquí imos seguir

Despois dun estrepitoso fracaso traballando con blogs R, trasladamos a esta páxina o noso traballo verbo da educación teatral, co que este blog, vai ser animado a partir de agora por MV García e por MF Vieites.

sábado, 24 de abril de 2010

En ese estudio que proponemos de la conducta humana en modo de representación, sea en un ritual, en un acto escénico, o en la vida cotidianada..., resulta muy interesante el trabajo de Richard Schecher titulado Performance Studies, que en estos momentos estamos releyendo en su segunda edición. Se trata de un libro bien pensado y bien desarrollado porque además de las propuestas teoréticas del profesor Schechner, son de destacar especialmente los diversos textos seleccionados sobre cuestiones bien diversas que enriquecen notablemente el conjunto. Un libro fundamantal.

viernes, 23 de abril de 2010

situations

Estoy especialmente interesada en indagar en torno a lo que pueda ser una dramaturgia de la situación, es decir, aquellas decisiones que se toman para actuar en una situación determinada, lo que implica un análisis preciso y previo a la situación, y en la propia situación. Un proceso de asimilación y adaptación, que diría Piaget....
De todo ello hablaba Erving Goffaman en su trabajo más conocido, en el que trataba de la presentación de la persona en la vida cotidiana, un trabajo ampliado posteriormente en su fascinante Frame Analysis.
Por ese camino estamos construyendo lo que pueda ser la dramalogía, que en todo caso remite a cosas reales, a esas situaciones en las que todas/os vivimos y actuamos.

La foto viene de un espectáculo de Carme Portaceli.

jueves, 22 de abril de 2010

Teorías da interpretación (uff !!)

Seguimos indagando de vagar sobre iso que denominamos conduta dramática e iso que se denomina interpretar, actuar, representar..

As teorías da interpretación hai que vinculalas coas teorías da conduta humana, se ben haxa unha teoría xeral da interpretación que configura o espectro práctico de cada teoría específica, sexan as ilusionistas sexan as non ilusionistas, ou mesmo as non teorías. A clave está en indagar as relacións entre ficción e realidade, ou entre personaxe e actor ou entre conduta e persoa. Desa maneira teriamos os elementos básicos dos dous extremos a considerar e entre os que cabería situar moitas posibilidades: dunha banda a ficción, o personaxe e o actor, e da outra a realidade, a conduta e a persoa. No primeiro caso hai ilusión ou deconstrución da ilusión, no segundo hai outro tipo de ilusión: a ilusión de que non hai ilusión. Xogar ao teatro pretendendo que non estamos a xogar ao teatro, como facía Boal no seu teatro invisible. En fin, unha historia complexa.

domingo, 18 de abril de 2010

we are back!

Después de un tiempo sin tiempo para este espacio, volvemos, esperando que podamos por fin dedicarle a esta página todos nuestros mejores esfuerzos.

Acabamos de leer algunos textos sobre Boris Zubakin y su proyecto de escribir una historia del drama a partir de los principios que impregnan la espiral del Zodíaco, que exploraría después Pichon en su libro El hombre y los dioses.

Magnífica idea.

¿Donde situar el "Rito de la Apertura de la Boca" egipcio?